Saavutettavuus & verkko-opetus

Verkko-opetuksen saavutettavuus

Oppilaitoksissa tapahtuva verkko-opetus on julkishallinnollista www-toimintaa, joten sen täytyy olla saavutettavaa. Yksityisten yritysten osalta tilanne on toinen, mutta saavutettavuudella voidaan kuitenkin saada opetuksesta tehokkaampaa.

Verkko-opetusta suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon saavutettavuus sekä verkko-oppimisympäristön että oppimateriaalin kannalta. Kurssin ohjeistuksen ja aineiston on oltava saavutettavia. Myös kurssiin mahdollisesti liittyvien keskusteluiden on oltava saavutettavia.

Foorumikeskustelun saavutettavuus

Foorumikeskustelun saavutettavuutta on vaikea kontrolloida. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että moderaattorin täytyy valvoa keskustelua ja muokata mm. kappalejakoja saavutettavampaan muotoon. Jos kurssilla on kymmeniä, jopa satoja osallistujia, muodostuvat viestiketjut nopeasti hyvin pitkiksi ja keskustelun loppuvaiheessa mukaan tuleville saattaa kertyä luettavaa useita sivuja.

Digitaalisen oppimateriaalin saavutettavuus

Digitaalisen oppimateriaalin kuten multimedian ja tekstidokumenttien sisällön on oltava myös näkö- ja kuulovammaisten sekä muiden erityisryhmien saavutettavissa.

PDF-dokumentit

Tekstimuotoisia sisältöjä jaetaan verkko-opetuksessa usein PDF-muodossa. PDF-dokumenttien etuna on niiden ulkoasun ja muotoilun pysyvyys. Ne näyttävät yhteensopivilla lukuohjelmilla aina samanlaisilta, jolloin ne soveltuvat erinomaisesti mm. tulostettavan materiaalin jakamiseen.

PDF-dokumentit mahdollistavat myös täytettävien lomakkeiden hyödyntämisen. Lomake voidaan tulostaa sellaisenaan tai täyttää tietokoneella ja tulostaa täytettynä. Tällaiset lomakkeet soveltuvat erittäin hyvin henkilöille, joilla on motorisia vaikeuksia käsin kirjoittamisessa.

On tietysti muistettava, että kaikilla ei välttämättä ole tulostusmahdollisuutta, jolloin dokumentin täytyy olla luettavissa näytöltä ja lomakkeet täytyy pystyä täyttämään ja toimittamaan sähköisesti perille.

Tekstidokumentit

Tekstidokumentit muodosta riippumatta on toimitettava verkkomuotoon. Tämä tarkoittaa kappalejakojen ja lauserakenteiden muokkaamista yksinkertaisemmiksi ja tekstirivien pituuden rajaamista. Aikuisella luettavan rivin sopivan pituuden määritelmänä on tavallisesti noin 65 merkkiä ja lapsella 40. Erityisryhmien osalta sopiva rivin pituus voi olla tätäkin alhaisempi.

Selainikkunaa kaventamalla voidaan html-dokumentin tekstirivin pituutta tarvittaessa lyhentää ja selainten suurennustoiminnolla tekstiä tai koko dokumentin sisältöä voidaan suurentaa sekä myös pienentää. Tämä kuitenkin edellyttää, että asia on huomioitu jo html-koodissa ja css-muotoilussa.

Multimedia

Multimediaa sisältävät tiedostot ovat usein varsin ongelmallisia. Multimedian toimivuus vaatii erillistä ohjelmaa tai selainlaajennusta. Useimmiten on mahdotonta tietää millaisia ohjelmistoja verkkokurssille osallistujilla on käytettävissään. Tämän vuoksi mm. videotiedostot tulisi aina tarjota mahdollisimman monessa muodossa.

On viisasta käyttää tiedostoformaattia ja pakkausmenetelmiä, jotka ovat hankittavissa ilman erillisiä kustannuksia tai jotka tavallisesti sisältyvät jo käyttöjärjestelmään. Ohjelmistojen tai laajennusten asentaminen on aina ongelmallista, sillä käyttäjällä ei välttämättä ole osaamista tai hänen käyttöoikeutensa eivät riitä ohjelmistojen asennukseen.

Kontrolloidussa ympäristössä, kuten oppilaitoksessa tai työpaikalla tiedetään yleensä etukäteen millaiset laitteistot osallistujilla on käytössään, jolloin voidaan hyödyntää vain tiettyjä formaatteja. Verkkokurssin etuna kuitenkin on, että se on fyysisestä suorituspaikasta riippumaton, joten käyttäjän periaatteessa pitäisi voida osallistua kurssille esim. kotonaan.

Vaikka edellä mainitut ongelmat pystyttäisiinkin ratkaisemaan on silti edelleen muistettava, että esim. näkövammaiset tai kuulovammaiset eivät voi saavuttaa multimedian sisältämää informaatiota, mikäli sitä ei erikseen ole muutettu saavutettavaan muotoon. Kuvista, videoista ja äänitallenteista täytyy siis laatia tekstimuotoiset kuvaukset erityisryhmiä varten.

Tekstimuotoisesta kuvauksesta ei kuitenkaan ole apua, mikäli kyseessä on toiminnallisuutta vaativa sovellus, kuten peli.

Pelit

Pelejä voidaan hyödyntää oppimisessa monella eri tavalla. Pelien avulla voidaan harjoittaa hienomotoriikkaa, koordinaatiokykyä, muistia. Pelit ovat useimmiten kuitenkin suunnattu näkeville ja kuuleville ihmisille, joiden toimintakyky on normaali.

On toki olemassa myös erityisryhmille suunnattuja pelejä. Vammaisille on suunniteltu oppimista edesauttavia pelejä, joiden avulla voidaan harjoitella muistamaan esim. pukeutumisjärjestystä. Lapsille on olemassa useita erilaisia pelejä, jotka mm. opettavat lukemaan tai laskemaan tai tunnistamaan kotieläimiä.

Myös näkö- ja kuulovammaisille on olemassa pelejä. Näkevien ja kuulevien pelit ovat kuitenkin erityisryhmien ulottumattomissa, joten pelien hyödyntämisessä usein joudutaan sulkemaan erityisryhmiä saavutettavuuden ulkopuolelle.

Saavutettavia tietokonepelejä

Edellinen sivu: Verkko-oppimisen edut - Seuraava sivu: Yhteenveto